Category Ranking History

SMIP Category Rankings

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
app 1
cool 2
apps 3

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

Sistemi i Menaxhimit të Informacionit Parauniversitar (SMIP) Sistemi i Menaxhimit të Informacionit Arsimor (SMIP) është një sistem kombëtar i të dhënave arsimore për sistemin arsimor parauniversitar, i cili bën të mundur digjitalizimin e amzës fizike duke ngritur kështu amzën digjitale dhe regjistrin elektronik të notave e mungesave. Mësuesit mund të hedhin notat dhe mungesat përmes aplikacionit mobile, duke mundësuar përditesimin e të dhënave arsimore të nxënësve në kohë reale. Ndërkohë prindërit/kujdestarët ligjorë përmes aplikacionit mund të ndjekin progresin e përgjithshëm të fëmijës/ve të tyre si vlerësimet e çdo lënde, komente të ndryshme nga mësuesit, mungesat etj duke u njoftuar me email apo sms për çdo notë apo mungese të marrë nga fëmija/et e tyre.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.