Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
1
신한카드 2
신한 3
신한은행 4
신한 쏠 5

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

신한 SOL GLOBAL은 12개 국가 언어로 계좌조회, 국내이체, 해외송금, 카드내역조회, 환율알림, 공과금납부 등 국내에 거주하는 외국인이 꼭 필요한 금융서비스를 빠르고 간편하게 이용하실 수 있는 App 입니다. Offered in 12 languages, Shinhan SOL GLOBAL is a fast and convenient banking app for foreign customers in Korea. The services include account inquiries, domestic transfers, international transfers, card transactions inquiries, exchange 新韓SOL GLOBALは12ヶ国の言語で口座照会、国内振込、海外送金、カード内訳照会、為替レートお知らせ、公課金納付など韓国に住む外国人にとって必ず必要な金融サービスをスピーディで簡単にご利用できるアプリです。 新韩SOL GLOBAL是一款快捷金融服务APP,面向在韩外国人以12种语言提供账户查询、境内转账、跨境汇款、查询卡账单、汇率通知、生活缴费等必备服务。 SOL GLOBAL của Shinhan là ứng dụng bằng 12 thứ tiếng, giúp khách hàng người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc có thể sử dụng các dịch vụ ngân hàng cần thiết một cách tiện lợi và nhanh chóng như tra cứu tài khoản, chuyển При помощи Приложения Shinhan SOL GLOBAL иностранные клиенты, проживающие в Корее, могут быстро и удобно осуществить необходимые операции, такие как перевод денежных средств внутри страны и за рубеж, про Ang Shinhan SOL GLOBAL ay isang App na nagpapahintulot sa mga dayuhang naninirahan sa Korea na gumamit ng mga serbisyong pinansiyal nang mabilis at madali, tulad ng pagtingin sa account, paghuhulog ng pera, overseas Шинхан SOL GLOBAL нь 12 орны хэлээр дансны хайлт хийх, дотоодын шилжүүлэг, гадаад гуйвуулга, картын агуулгыг хайх, ханшийн мэдээлэл, нийтийн хэрэглээний төлбөр төлөх зэрэг дотоодод амьдарч байгаа гадаадын иргэнд за Shinhan SOL GLOBAL adalah aplikasi dalam 12 bahasa yang dapat digunakan dengan cepat dan mudah dan merupakan layanan perbankan yang amat diperlukan orang asing yang tinggal di Korea untuk memeriksa rekening, transfer * 12개국 언어 지원 한국어, 영어, 중국어, 일본어, 태국어, 베트남어, 캄보디아어, 러시아어, 따갈로그어(필리핀), 몽골어, 인도네시아어, 미얀마어 * 무방문 회원가입 영업점 방문 없이 휴대폰 본인 인증, 신분증 촬영으로 간편하게 가입 * 쉽고 간편한 로그인 공인인증서 대신 고객의 취향에 따라 지문, 패턴, 간편비밀번호로 간편하게 로그인 * 쉽고 빠른 해외송금 국가별 해외송금 입력 정보 최소화하여 간편하게 해외송금 * 거래외국환은행 지정 영업점 방문 없이 거래외국환은행 지정 * 상품 신규 간편하게 예금, 적금 상품 가입 * 고객 맞춤 환율 정보 목표환율 설정 및 외환 거래 Report 제공 * 알림 서비스 입출금 내역, 목표환율, 카드 이용 내역 등 금융거래 알림 서비스 제공 - 유의 사항 신한은행은 보안강화, 앱 업데이트 등의 이유로 보안카드 번호, OTP 인증번호 등 금융정보를 요구하지 않습니다. 은행을 사칭한 악성 앱을 주의하시기 바랍니다. 업데이트가 안될 경우 설치된 App을 삭제 후 재설치 하시기 바랍니다. 임의 개조(루팅)된 스마트폰/테블릿 기기에서는 이용이 불가능합니다. - 필수 권한 SOL GLOBAL 서비스에 반드시 필요하며, 권한이 거부되면 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 전화: 휴대폰 상태 및 ID 검증을 위해 접근이 필요합니다. 저장공간: 사진 갤러리 저장 등을 위해 접근이 필요합니다. - 선택적 접근권한 접근 권한에 동의하지 않아도 SOL GLOBAL 서비스를 이용할 수 있으나, 일부 기능 사용에 제한이 있을 수 있습니다. 위치정보: 영업점 찾기 주소록: 이체 후 문자 발송 카메라: 신분증 촬영, 해외송금, 공과금 촬영납부, 프로필 설정 설정 > 애플리케이션 관리 > SOL GLOBAL > 권한 메뉴에서도 설정하실 수 있습니다.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.