Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Jan, 2023
Worldwide

Revenue

Jan, 2023
Worldwide

Screenshots

Description

The application to assist in solving the most important marine problems. - For Marine Navigation + Mercator Sailing. + Greate Circle Sailing. + Meridional parts. + Plane Sailing. + Traverse Sailing. + Wheel over. + Current and wind sailing. + Allowing for current and wind. + Calculate true wind and apparent wind on a ship running. + Nautical Almanac + Two Lop Fix + Three Lop Fix + Correcting marine sextant altitude of sun and stars. + Probability Distribution Function. + Standard Deviation and Error. + Offline GPS. - For Maneuvering : -Avoid collisions -Change of station in cases: + with time specified + with speed specified + with course specified + Course and speed of another ship. + Closest point of approach(CPA). + Ability to reach another ship going faster. + Close or open to another ship in cases : - as quickly as possible. - on a constant bearing. - with time specified. + Maneuver to intercept another ship going faster. + Close to another ship as close as possible. +Bearing and distance to another ship in advance. - For Learning : +International regulations for preventing collisions at sea (COLREG) include Rules; Lights signs; Shapes signs and Sounds signs. + Marine signalizations include Flag signaling; Morse signaling by hand; Morse code. + Maritime buoyage system. + Unit Conversion for Maritime. + Glossary of Marine Navigation. +Download. author Vu Cong The. [email protected] - Các tính toán hàng hải và vận động tàu, bao gồm : +Hành trình theo hải đồ Mercator +Hành trình theo cung vòng lớn. +Vĩ độ tiến +Dự tính vị trí tàu một hướng và nhiều hướng. +Tính và đè độ dạt gió dòng. +Tính toán lượn vòng của tàu. +Tính toán gió thực và gió biểu kiến trên tàu đang hành trình. +Lịch thiên văn hàng hải. +Phương pháp hai đường vị trí. +Hiệu chỉnh độ cao mặt trời và sao đo bằng sextant hàng hải. +Tính hàm phân phối xác suất. +Tính sai số chuẩn và độ lệch chuẩn. +Hướng đi, vận tốc của tàu mục tiêu. +Tránh va. +Các thông số ở điểm tiếp cận CPA. +Các thông số trận địa với thời gian hoặc khoảng cách cho trước. + Xác định khả năng tiếp cận tàu mục tiêu có vận tốc lớn hơn. +Thay đổi khoảng cách tới một tàu khác với : - Thời gian ngắn nhất. - Thời gian cho trước. - Phương vị không đổi. +Vận động cắt mũi hoặc lái một tàu khác. +Tiếp cận một tàu khác ở cự ly ngắn nhất. +Tính các yếu tố trận địa với thời gian hoặc cự ly cho trước. +Thay đổi trận địa trong các trường hợp: -với thời gian cho trước. -với vận tốc cho trước. -với hướng đi cho trước. -Tra cứu hàng hải bao gồm : + Qui tắc tránh va quốc tế (COLREG) : Nội dung các điều luật, Tín hiệu đèn, Dấu hiệu, Tín hiệu âm thanh +Thông hiệu hàng hải : Thông tin cờ hiệu, thông tin cờ tay, mã morse +Hệ thống phao tiêu hàng hải +Thuật ngữ Tiếng Anh Hàng hải. +Tải về tài liệu hàng hải. +Chuyển đổi đơn vị trong hàng hải Các giao diện hiển thị hai ngôn ngữ : Tiếng Anh và tiếng Việt Tác giả : Vũ Công Thế. [email protected]

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.