Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

ASO Keywords

Keyword Rank
ais app 1
เอไอเอส 2
ais 3
ais play 4
my ais 5

Downloads

Dec, 2022
Worldwide

Revenue

Dec, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

เป็นระบบที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำให้การจัดทำเอกสารขออนุมัติ และจัดเก็บเป็นเรื่องง่ายๆ รองรับการเสนออนุมัติเอกสารภายในองค์กรระหว่างแผนกหรือฝ่ายต่างๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น การแจ้งข่าวประกาศ ชี้แจง รายงานผล ขออนุมัติค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของงานในแผนกหรือฝ่ายนั้นๆ ขององค์กรที่ต้องการสื่อสารหรือแจ้งให้ทราบ.

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.