Category Ranking History

Google แปลภาษา Category Rankings

Review Breakdown

Google แปลภาษา Review Breakdowns

Ad Intelligence on 1 Networks

Ad network creative preview
Network Facebook
Media Type Video
First Seen 248 days ago
Last Seen 236 days ago
Creative Count 7

ASO Keywords

Keyword Rank
แอปแปลภาษา 1
google map 2
แปลภาษา 3
แปล 4
play store 5

Downloads

Oct, 2022
Worldwide

Revenue

Oct, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

แปลไปมาระหว่างภาษาได้สูงสุด 133 ภาษา การรองรับฟีเจอร์จะแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา • ข้อความ: แปลไปมาระหว่างภาษาด้วยการพิมพ์ • ออฟไลน์: แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต • การแปลทันใจด้วยกล้อง: แปลข้อความในรูปภาพได้ทันทีเพียงแค่เล็งกล้อง • รูปภาพ: แปลข้อความในรูปภาพที่ถ่ายหรือนำเข้า • การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว • การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ • Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำและวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์: • ไมโครโฟนสำหรับการแปลคำพูด • กล้องถ่ายรูปสำหรับการแปลข้อความผ่านกล้องถ่ายรูป • รูปภาพสำหรับการนำเข้ารูปภาพจากห้องสมุด สามารถแปลภาษาต่อไปนี้ไปมาได้: กงกณี, กรีก, กวารานี, กันนาดา, กาลิเชียน, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, คริโอ, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, เคชัว, เคิร์ด (กุรมันชี), เคิร์ด (โซรานี), โคซา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, จีน (ตัวเต็ม), จีน (ตัวย่อ), ชวา, ชิเชวา, เช็ก, โชนา, ซองกา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, เซโซโท, เซอร์เบียน, โซโทเหนือ, โซมาลี, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ดิเวฮิ, เดนมาร์ก, โดกรี, ตุรกี, เตลูกู, เติร์กเมน, ทมิฬ, ทวิ, ทาจิก, ทาทาร์, ทีกรินยา, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บอสเนีย, บัมบารา, บัลแกเรีย, บาสก์, เบงกอล, เบลารุส, ปัญจาป, เปอร์เซีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, โภชปุรี, ม้ง, มณีปุระ (มานิพูรี), มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, มิโซ, เมารี, เมียนมา (พม่า), ไมถิลี, ยิดดิช, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, รัสเซีย, โรมาเนีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิงกาลา, ลิทัวเนีย, ลูกันดา, เวลส์, เวียดนาม, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สันสกฤต, สิงหล, สินธี, อังกฤษ, อัมฮาริก, อัสสัม, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อีโลกาโน, อีเว, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, เอสโทเนีย, เอสเปอแรนโต, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โอเดีย (โอริยา), โอโรโม, ไอซ์แลนด์, ไอมารา, ไอร์แลนด์, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เฮติครีโอล

0 Installed SDK

Reviews

แอพค้างสุดๆ
felwtha on 2022-11-27
แล้วคือจะเข้าไปแปลแต่ละที คือช้ามากเป็นอะไร รอประมาณครึ่งนาทีได้กว่าจะแปลได้แต่ละคน งงสุด
ช้า
เเพนนน on 2022-11-27
อัพเดทใหม่เเต่ช้ากว่าเดิม ปรัให้เร็วขึ้นหน่อยค่ะ ลบเเล้วลองโหลดก็ทำเเล้ว ช้าเพราะเเอพ
ค้าง
SsPp9911 on 2022-11-27
ค้างมากไม่ค้างก็เด้งออกวนไปวนมาก ยังไม่เห็นแก้ไขสักทีเลย
Very lag
Mr_Nut on 2022-11-27
The app freezes for a very long time while using it.
แบบเก่าดีกว่า
lslslks on 2022-11-27
แปลมั่วมากก จะแปลเป็นคำก็ไม่ได้ต้องแปลทั้งหน้าแย่ๆ
ขอบคุณมาก
มัดจำดาวตึงๆ on 2022-11-27
แปลไทยได้ไทยมากครับ ให้ดาวไว้ก่อนเดี่ยวมาให้ใหม่
แปลไม่ตรง
บ้าบอโคตรห่วย on 2022-11-27
ยิ่งอัพเดต ยิ่งแปลไม่ได้เรื่องแย่หนักกว่าเดิม
.
ksjdkdjddm on 2022-11-27
ค้างตลอด แอพแปลภาษาอื่นๆ ยังไม่ค้างแบบนี้เลย
แอพค้าง
Pariworrakit on 2022-11-27
กว่าจะแปลให้ได้ช้ามาก ต้องไปใช้ในเว็ปแปล
🤨
fhshbcjjdmmk on 2022-11-27
The system is much slower than before.

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.