Category
Store
Last Updated
2021, Oct 08
Publisher
Visibility Score
0

Category Ranking History

Review Breakdown

Ad Intelligence on 0 Networks

Downloads

Dec, 2022
Worldwide

Revenue

Dec, 2022
Worldwide

Screenshots

Description

ระบบควบคุมรถอัจฉริยะที่ทำให้คุณครูหรือผู้ปกครองสามารถดูนักเรียนและบุตรหลานได้ตลอดเวลา ช่วยโรงเรียนในการจัดการระบบการรับ-ส่งเด็กนักเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นระบบให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยของเด็กระหว่างเดินทาง ในแอพพลิเคชั่นที่ให้ผู้ดูแลระบบ ครู และผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะรถโดยสารได้ และมีระบบบริหารจัดการการรับ-ส่งนักศึกษา ทั้งหมดนี้เหมาะสำหรับรถตู้รับส่งนักเรียนและยานพาหนะขนส่งผู้โดยสารทั่วไป

0 Installed SDK

Reviews

Start for free - upgrade anytime!

No credit card required.